Grids

Zyra e Përmbarimi

Zyra e Përmbarimit merr përsipër: të marrë masa për ekzekutimin e menjëhershëm të vendimeve të gjykatës në lidhje me urdhërat mbrojtës; të kërkojë ndihmën dhe bashkëpunimin me organet përkatëse (polici, prokurori) në rast konstatimi të vështirësive në zbatim të urdhërave apo në rast shkeljeje të tyre; të vendosë prioritete dhe të mos diskriminojë në zbatimin […]

Zyra e Përmbarimi Read More »

Shoqata “Unë, Gruaja” Pogradec

Shoqata “Unë, Gruaja” Pogradec merr përsipër: të ofrojë shërbime këshillimi dhe mbështetje psiko-sociale falas për vajzat/gratë që pësojnë dhunë në familje; t’u përgjigjet me prioritet telefonatave që denoncojnë një incident dhune dhe të bëjë menjëherë referimin e këtyre rasteve tek anëtarët e Mekanizimit të Referimit; të koordinohet me Koordinatoren Vendore përsa i takon organizimit të

Shoqata “Unë, Gruaja” Pogradec Read More »

Bashkia Pogradec

Bashkia Pogradec merr përsipër: të vijojë të luajë rol drejtues në konsolidimin, monitorimin dhe vazhdimësinë e punës së mekanizmit të referimit për trajtimin e rasteve të dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje; të caktojë një punonjës në funksionin e Koordinatorit Vendor të Mekanizmit të Referimit të vijojë grumbullimin e të dhënave të standartizuara mbi

Bashkia Pogradec Read More »

Prokuroria e Rrethit Pogradec

Prokuroria e Rrethit Pogradec merr përsipër: të sigurojë një analizë të çështjeve ligjore të paraqitura; të përcaktojë hapat e nevojshëm për përgatitjen dhe ndjekjen efikase të rastit; të marrë pjesë në përpjekjen e përbashkët dhe të ndihmojë me zgjidhjen e çështjeve që ngrihen; të jetë e gatshme 24 orë në ditë për 7 ditët e

Prokuroria e Rrethit Pogradec Read More »

Komisariati i Policisë Pogradec

Komisariati i Policisë Pogradec merr përsipër: të vijojë reagimin e menjëhershëm ndaj të gjitha thirrjeve (njoftime telefonike apo thirrje institucionale) për dhunë në familje; t’i intervistojë viktimat të ndara nga autorët e dhunës dhe të tjerët, konform procedurave standarde të miratuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit; të mbledhë prova për incidentin, përmes

Komisariati i Policisë Pogradec Read More »

Mjeku Ligjor Pogradec

Mjeku Ligjor Pogradec merr përsipër: të marrë masa për ekzaminimin e menjëhershëm dhe sipas parametrave të kërkuara në rast të paraqitjes të rasteve të dhunës në familje; të vijojë me procedurat përkatëse për ekzaminimin mjeko-ligjor, duke prioritarizuar rastet e dhunës në familje; të prioritarizojë dhe të mos diskriminojë në zbatimin e detyrimeve të mësipërme, veçanërisht

Mjeku Ligjor Pogradec Read More »

Drejtoria e Shëndetit Publik, Spitali dhe Poliklinika Pogradec

Drejtoria e Shëndetit Publik, Spitali dhe Poliklinika Pogradec, marrin përsipër: të sigurojnë kujdes mjekësor të menjëhershëm dhe konfidencial sipas nevojës së viktimës, duke vënë në dijeni Koordinatoren vendore. t’u venë në dispozicion viktimave dokumentacionin mbi lëndimet dhe raportet e sakta gjykatave, duke respektuar parimin e konfidencialitetit; t’i ndjekin viktimat për nevojat e tyre shëndetësore dhe

Drejtoria e Shëndetit Publik, Spitali dhe Poliklinika Pogradec Read More »

Zyra Arsimore Pogradec

Zyra Arsimore Pogradec merr përsipër: zhvillimin e kurrikulave, integrimin në kurset ekzistuese si edhe garantimin që çdo nxënës të njohë dhe të informohet për dinamikat, për incidentet, për ligjin dhe burimet lidhur me dhunën në familje; trajnimin e mësuesve në lidhje me identifikimin, reagimin, burimet dhe ndjekjen e rasteve të dhunës në familje; trajnimin e

Zyra Arsimore Pogradec Read More »